De Draai

De Draai in het kort
In nieuwe wijk De Draai in Heerhugowaard worden de komende jaren ongeveer 2.700 woningen en bijbehorende voorzieningen gerealiseerd. De opzet en architectuur is geïnspireerd op het dorps wonen en daar is duurzaam wooncomfort aan toegevoegd.

Er zijn al een aantal buurten bewoond. Er wordt volop gebouwd.  In het Buurtcentrum Noord is een openbare basisschool, een sporthal een steunpunt voor Esdégé Reigersdaal opgeleverd. De doelstelling is het creëren van een duurzame wijk met woningen in diverse soorten, maten en prijsklassen, voor zowel gezinnen als alleenstaanden, voor mensen met en zonder beperking.

De woningen komen in een wijk te liggen waar groen en water centraal staan. Zo zal er een park aangelegd worden waar het voor iedereen heerlijk vertoeven is.

De Draai wordt een wijk voor mensen die houden van mensen, van gezellige ongedwongen contacten met de buurt. Een wijk voor mensen die houden van de dorpse sfeer met de mogelijkheden en voorzieningen van een stad van kansen.

Het de bedoeling om van De Draai een energiezuinige wijk te maken zonder gebruik te maken van windenergie of CO2-certificaten. Dit vooruitlopend op de ambitie van de gemeente om heel Heerhugowaard CO2 emissieneutraal te maken.

In  De Draai is iedereen van harte welkom, rijk en arm, oud en jong, mensen met en zonder beperkingen. Kortom De Draai is van en voor iedereen!

Inhoud

 


 

Concept
De Draai is een bijzonder plan. Het uitgangspunt van De Draai is het creëren van een woonlandschap met een ‘gegroeide rijkdom’.

In de geschiedenis zijn aan het landschap af en toe veranderingen geweest. Door gebruik te maken van de bestaande, specifieke elementen, zoals verkavelingstructuur, bestaande lintwegen, groenstructuur en bebouwing van het landschap en hier nieuwe elementen aan toe te voegen, met de geschiedenis in het achterhoofd, ontstaat deze ‘gegroeide rijkdom’.

In De Draai wordt de schaal van de polder en een beschut woonmilieu gecombineerd met lange zichtlijnen waardoor openheid behouden blijft. Op bescheiden schaal wordt er verschil gemaakt in niveau van het landschap door middel van terpen en toepassing van waterrijke milieus.

Het de bedoeling om van De Draai een energiezuinige wijk te maken zonder gebruik te maken van windenergie of CO2-certificaten. Dit vooruitlopend op de ambitie van de gemeente om heel Heerhugowaard CO2 emissieneutraal te maken.

Met CO2-emissieneutrale energievoorziening wordt hier bedoeld dat het opwekken van alle energie die nodig is voor de ruimteverwarming, warm tapwater en huishoudelijk elektriciteitsverbruik van de woningen en voorzieningen in de gemeente, plus het elektriciteitsverbruik voor collectieve voorzieningen in de gemeente, per saldo geen CO2-uitstoot oplevert.
Zie verder onder het kopje 'Energie'.

Wat verder bijzonder is, is dat cliënten van Esdégé-Reigersdaal, die op dit moment op een geheel eigen terrein wonen, in verschillende wooneenheden verspreid door de wijk gaan wonen met voorzieningen die zij nodig hebben dichtbij. Zo worden ze zoveel als mogelijk geïntegreerd in een ‘normale’ woonomgeving met behoud van geborgenheid.

Dit houdt ook in dat de infrastructuur zo optimaal mogelijk wordt aangepast aan deze groepen mensen, waar bijvoorbeeld ook ouderen van kunnen profiteren.

Groen
Openbaar groen is essentieel voor een leefbare wijk. Rondom De Draai liggen al een paar grootschalige groengebieden, zoals het Waarderhout, de parken in de Recreatiewijk en de Schilderswijk en de Weel. Daarom is in De Draai niet gekozen voor concentratie van openbaar groen, maar juist voor een vertakt netwerk van groene verbindingen met fiets- en wandelpaden. Dit netwerk biedt mogelijkheden voor een lange of korte wandeling en er zijn speelplekken, trapveldjes en recreatievelden. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van de beperkingen van het gasleidingtracé en het hoogspanningsleidingentracé die door de wijk lopen.

Het Oosterpark vormt als groengebied de verbinding tussen het Waarderhout in het zuiden en het open polderlandschap ten noorden en oosten van De Draai. De groene ruimtes zijn door middel van een fijnmazig fiets- en voetpadnetwerk verbonden met kleinschalig groen in de woonbuurten.

Water
Er komt een robuust raamwerk van waterlopen. De waterlopen verbinden de woonbuurten aan beide kanten van het park met elkaar.

De natte ecologische verbindingen binnen De Draai vormen lange zichtlijnen over het water en zijn oostwest gericht. Ze bieden openheid en geven uitzicht op markante punten in de wijk, zoals de (bestaande) molen bij de Oostdijk en maken verbinding tussen de geplande ecologische verbinding langs de Oostertocht en de oevergebieden van de Oostelijke Ringvaart.

De waterstructuren volgen veel reeds bestaande waterlopen. Ze zorgen voor de waterberging en recreatie in het gebied. Daarnaast wordt op de diepst gelegen plekken van het plangebied, naast de hoofdwaterstructuur, extra water gemaakt in de vorm van waterrijke woongebieden.

Er wordt ingezet op een hoge waterkwaliteit, die wel een hoge recreatiewaarde maar geen zwemkwaliteit heeft.

Verkeer
De wegenstructuur zoals die aanwezig is, wordt aangepast. De ontsluitingsweg voor De Draai is de Oosttangent. De reeds bestaande Oosttangent is in de afgelopen jaren doorgetrokken langs De Draai, zodat er thans sprake is van een ringstructuur rond de bebouwde kern van Heerhugowaard.

Ter plaatse van de Van Veenweg en ten noorden en ten zuiden van de Van Veenweg komen in totaal 3 aansluitingen op de Oosttangent met een lus de wijk in. Deze lussen, Oosterparkweg Noord en Oosterparkweg Zuid-Merelweg genaamd, worden met elkaar verbonden door de Oosterweg en Oosterweg Noord, die er al voor een groot deel ligt. De Oosterweg en Oosterweg Noord verbindt ook de twee centrumgebieden. De weg wordt ingericht als ‘dorpslint’.”  De Van Veenweg wordt in 2020 aan de zijde van de Oostdijk door middel van een paal afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Er zijn vier doorgaande recreatieve/langzaam verkeerroutes gepland. Drie daarvan lopen van oost naar west en verbinden het bestaande Heerhugowaard met de Draai en het recreatiegebied van Obdam. De lange noord-zuidroute (ca 2 km.) maakt een verbinding mogelijk tussen het Waarderhout en het gebied ten noorden van De Draai. De langzaam verkeerroutes vormen snelle verbindingen tussen belangrijke voorzieningen in de wijk en daarbuiten.

In geval van calamiteiten kunnen hulpdiensten de langzaam verkeerroutes gebruiken.

Openbaar vervoer

Met de ingang van de dienstregeling van 2016 (medio december 2015) is De Draai ontsloten per openbaar vervoer.
Komend vanuit Alkmaar slaat de bus vanaf de Middenweg rechts af naar de Beukenlaan.
De bus rijdt langs de halte Han Fortmann College en gaat linksaf de Oosttangent op. Vervolgens begint de bus dan weer aan zijn reis naar Alkmaar.
Eerst stopt de bus bij de halte De Draai (nabij de Van Veenweg), daarna bij de halte De Draai Noord (nabij Reigersdaal en de nieuwe fietsbrug naar de Schilderswijk).
De bus gaat dan via de Krusemanlaan naar de Middenweg en vervolgt de huidige route naar Alkmaar.
Lijn 160 rijdt de hele dag ieder kwartier naar Alkmaar.

Bebouwing
Een woonbuurt in De Draai bestaat uit een mix van type woningen, zoals vrijstaande woningen, rijwoningen en appartementen in verschillende prijscategorieën. Er komen geen deelwijken/bouwfasen met alleen vrijstaande woningen, rijwoningen of appartementen, maar een goede mix van alle soorten voor een diversiteit van mensen.

Deze mix van verschillende types woningen wordt in een zogenaamde ‘losse verkaveling’ over de wijk verspreid met de nadruk op grondgebonden woningen. Naast de grondgebonden woningen komen er compacte woonbuurten met nadruk op appartementen en compact grondgebonden type woningen: de ‘specials’. Deze ‘specials’ worden op markante plekken in de wijk gesitueerd.

In de ‘losse verkaveling’ geven de tuinen de wijk een groene uitstraling. De ‘specials’ werken als oriëntatiepunten in de wijk en liggen aan grote open ruimtes, zoals het open water, de parken of zijn deel van een terp.

De verschillen in woonmilieus in de deelwijken/bouwfasen krijgen een andere uitstraling door het gebied in te delen in tuinmilieus, terpmilieus en waterrijke milieus.

Particulier opdrachtgeverschap
In alle bouwvelden in De Draai zijn er kavels waar in verschillende vormen van particulier opdrachtgeverschap woningen worden gebouwd.

Particulier opdrachtgeverschap houdt in dat de toekomstige bewoner in meer of mindere mate kan beslissen over de woning. Dit kan gaan om alleen de indeling van de woning, maar ook om het hele woningontwerp en keuze voor een architect en bouwer.

Bij een volledig eigen ontwerp kan het gaan om collectief particulier opdrachtgeverschap, ofwel CPO; een aantal bewoners die samen een architect en een bouwer kiezen en die samen hun huizen te laten bouwen. Ieder huis kan anders zijn, alleen de architect en de bouwer zijn hetzelfde.
Het kan ook gaan om individueel particulier opdrachtgeverschap; iemand bouwt in eigen beheer een woning en regelt alles zelf, van architect tot bouwaanvraag en bouwer.

In De Draai komen alle woningtypen, van rijwoningen tot vrijstaande woningen, in aanmerking voor particulier opdrachtgeverschap.

Vrije en supervrije kavels
De bouwkavels in De Draai worden niet in een apart bouwveld geplaatst, maar worden geïntegreerd in en verspreid over alle bouwvelden. De bouwkavels zijn te onderscheiden in vrije kavels en supervrije kavels. Voor alle woningen op kavels gelden de voorwaarden uit het bestemmingsplan en moet een bouwvergunning worden aangevraagd.
Voor de vrije kavels gelden daarnaast de regels van het Beeldkwaliteitsplan. Hierin staan regels voor wat betreft de bouwhoogte, de stijl (zoals keuze voor kleurgebruik) en situering van de woning. Deze is verkrijgbaar bij de gemeente indien u een vrije kavel koopt. Het supervisieteam beoordeelt of het woningontwerp in De Draai past. Voor een aantal van de vrije kavels zullen extra regels gaan gelden in verband met de ligging op de hoek van een straat, aan het water of aan het park.

Voor supervrije kavels zijn minder regels. Hier kunnen woningen worden gebouwd zonder dat u hiervoor goedkeuring nodig heeft van het supervisieteam. Er zijn geen beperkingen voor wat betreft materiaal- en kleurgebruik. De woning kan naar eigen idee worden gebouwd, een Spaanse villa of een supermoderne woning, alles is mogelijk zolang u de buren niet tot last bent (spiegelende gevels kunnen bijvoorbeeld overlast veroorzaken).

Buurtcentra
Centraal in het noordelijk en centraal in het zuidelijk gedeelte van De Draai worden buurtcentra gebouwd die door middel van de Oosterweg en Oosterweg Noord met elkaar worden verbonden.

Een buurtcentrum is niet één gebouw, maar een verzameling van gebouwen die onderdak bieden aan verschillende soorten voorzieningen in de wijk, gecombineerd met woningen.

Buurtcentrum Noord zal bestaan uit onder meer: 
- een basisschool met kinderopvang;
- een sporthal;
- een gezondheidscentrum, met verschillende diensten op het gebied van gezondheid.

Eind 2021 komt er nog een buurtcentrum in het zuidelijke deel van De Draai., Buurtcentrum Zuid. Hier komt een supermarkt met enkele winkeltjes. 

Verder komt er een 2e locatie opvang en onderwijs die op 2 januari 2020  geopend zal worden: De Nieuwe Draai van Blosse www.blosse.nl/eennieuwedraai.

Energie
Heerhugowaard heeft de ambitie om zich rond 2030 te ontwikkelen tot één van de eerste CO2-neutrale gemeenten van Nederland. Onder een CO2-neutrale stad verstaat Heerhugowaard een stad met een energievoorziening waarbij sprake is van een minimale CO2-emissie (uitstoot) en waarbij alle resterende emissies aan CO2 worden gecompenseerd, in principe binnen de gemeentegrenzen. Dit kan bijvoorbeeld door een verdere verlaging van het energiegebruik en het lokaal opwekken van duurzame energie, of door de opslag van CO2 via de aanplant van bomen (‘klimaatbos’). Uiteindelijk wil Heerhugowaard toe naar een situatie waarbij door energiebesparing en inzet van duurzame energie, het energiegebruik in de gemeente gelijk zal zijn aan de lokaal opgewekte hoeveelheid duurzame energie. Dit heeft ook gevolgen voor de nieuwbouw in De Draai. Hier wordt ingezet op minimaal 30% energiezuiniger woningen en kantoren t.o.v. de landelijke norm. Dit gebeurt door woningen te bouwen die energiezuinig zijn. Zo zullen woningen worden voorzien van energiebesparende voorzieningen zoals warmteterugwinning in douches en goede isolatie. Daarnaast zal er bij iedere fase worden gekeken naar de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en toepassing van nieuwe energiebesparende systemen. Uiteraard is er ook de mogelijkheid voor installatie van zonnepanelen en zonneboilers. En zal er zo min mogelijk grond aan- en afgevoerd worden van en naar het gebied.

Cookie-instellingen