Heerhugowaard

Heerhugowaard is een gemeente in de provincie Noord-Holland, gelegen in de regio West-Friesland, met ruim 55.000 inwoners. Een overwegend moderne plaats met een aantal dorpse kenmerken en een overwegend tuinstedelijk karakter.
Heerhugowaard is de afgelopen jaren mede in het kader van het VINEX-beleid sterk gegroeid. Naar verwachting zal het inwoneraantal groeien tot 57.000 in 2020. Heerhugowaard gaat een nieuwe fase in. Het groeitempo neemt af. De bevolking is kinderrijk en de leeftijdsgroep tussen de 30 en 40 jaar is groot. Het aantal ouderen groeit de komende jaren fors, waarmee Heerhugowaard sterker vergrijst dan gemiddeld in Nederland. Dit heeft zijn weerslag op het woningbouwprogramma en de voorzieningenstructuur van Heerhugowaard.

Als het gaat om verkeer heeft Heerhugowaard de ambitie om de individuele mobiliteitsvrijheid te behouden en waar mogelijk te vergroten, waarbij een goede balans wordt gevonden tussen leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Er wordt ingezet op duurzame vervoerswijzen, zoals de fiets, het openbaar vervoer en elektrische auto’s. Heerhugowaard zet zich samen met de regio in voor een evenwichtige woon-werkbalans. Nieuwe bedrijvigheid is welkom. De diversiteit binnen de gemeente en de regio zorgt voor aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden voor elk bedrijf op de juiste plaats.

Een aantal gebieden zal de komende tijd van kleur veranderen. De ontwikkeling van De Draai, Broekhorn en De Vaandel is in gang gezet. Op kleinere schaal zal er herstructurering plaatsvinden, zowel op bedrijventerreinen als in de wijken. Op deze wijze kan Heerhugowaard goed inspelen op veranderingen in de samenleving. Het Heerhugowaardse Stationsgebied is het komende decennium een groot nieuw (her)ontwikkelingsgebied.

Naast het levendige Stadshart, de centrum-, stations- en bedrijfszone is voor de leefbaarheid van Heerhugowaard het behoud van rust en ruimte in de wijken en het open agrarische landelijke gebied belangrijk.

De Draai
Ten behoeve van nieuwbouwwijk De Draai is gemeentebreed onderzocht wat de Heerhugowaarder kenmerkt en wat de woonwensen zijn. Heerhugowaard heeft volgens de bewoners een krachtige, eenduidige identiteit: het suburbane woonwijkmilieu.

Heerhugowaard duurzaam
Heerhugowaard stimuleert inwoners en bedrijven om milieubewust te handelen, duurzaam te bouwen, schoon te vervoeren en te investeren in gezonde bedrijvigheid. Heerhugowaard wil een duurzame sociale vitale stad worden. Heerhugowaard heeft de ambitie om in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn.

Onderwijs
Het begrip ‘Brede School’ staat voor een gezamenlijk aanpak ter verbetering van de ontwikkelingskansen van kinderen: op school, in het gezin, in de vrije tijd. Het gaat om een netwerk van onderwijs, welzijn en zorg rond kind en gezin. De gemeente staat positief ten opzichte van de vorming van meer Brede Scholen in Heerhugowaard. Door de ontwikkeling van woonwijk De Draai zijn aanvullende voorzieningen voor het primair onderwijs noodzakelijk. Er is gekozen om in het noordelijk buurtcentrum van De Draai dit in de vorm van een Brede School te realiseren.

Ten aanzien van het voortgezet onderwijs en het praktijk- en beroepsonderwijs streeft de gemeente er naar een zo breed mogelijk onderwijspalet aan te bieden. Op het gebied van het onderwijs ontbraken er tot voor kort, op specifieke vormen van speciaal onderwijs na, twee onderwijsvormen in het voorzieningenniveau. Dat zijn het praktijkonderwijs en een tweetal beroepsgerichte VMBO leerwegen, te weten ‘handel en administratie’ en ‘ICT-route’. Het Huygens College is in 2009 gestart met laatst genoemde leerweg. Het praktijkonderwijs De Polsstok en het beroepsgericht VMBO van het Huygens College zijn samen in een nieuw gebouw 'Focus' in het Stationsgebied aan de Umbriëllaan gehuisvest. Voorzieningen voor bewegingsonderwijs maken deel uit van het programma.

Sportverenigingen
Heerhugowaard herbergt meerdere sportverenigingen binnen de gemeentegrenzen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente www.heerhugowaard.nl.

Cookie-instellingen